Återigen underskattas ungdomars intelligens och mognad

mars 26, 2011 § Lämna en kommentar

Under veckan har det kommit väldigt intressant statistik om de nya yrkeslinjerna. DN har gjort en undersökning som visar att i storstadskommunerna så har antalet sökande till yrkeslinjer på gymnasiet minskat med i snitt nästan 10%. Detta var en en vändning och som väldigt få nog hade förutspått och inget som behandlades när debatten gick.

Diskussionen hade förenklat två sidor. De på ena sidan som ansåg att alla behöver inte en högskoleutbildning och det är viktigare att skoltrötta ungdomar läser en yrkeslinje där de slipper många teoretiska ämnen och i varje fall får en yrkesutbildning än att de inte ens tar sig igenom gymnasiet. Den andra sidan ansåg att det inte als var bra att ungdomar kunde gå igenom gymnasiet utan att få högskolebehörighet, man är inte mogen att ta ett sådant beslut när man är femton, så man ska inte erbjuda de någon smitväg förbi.

Ingen var det som ens tänkte tanken att ungdomar faktiskt skulle välja bort yrkeslinjerna just för att de inte innehöll de teoretiska ämnena utan istället skulle gå högskoleförberedande, trots att de i den gamla gymnasieskolan skulle valt en yrkeslinje. Något som troligen kommer leda till att Björklunds reform får totalt motsatt effekt än vad som var tanken. Färre kommer att välja att yrekeslinjer och fler kommer säkert att hoppa av gymnasiet, både för att elever som egentligen inte borde kommer att gå högskoleförberedande men också för att de som går yrkeslinjer inte har lika mycket på att vinna på att gå färdigt utbildningen, den ger ju ändå inte högskolebehörighet.

Fast det verkligt intressanta här är inte att Björklund återigen har gjort ett dåligt jobb som utbildningsminister, därom finns det nog få som fortfarande tvivlar. Det intressanta är att hela förslaget bevisligen har drivits igenom utan att man har lyssnat på ungdomar, utan att sätta sig in i deras situation och tanken har hela tiden varit att ”lura” eleverna att ta bra val trots att de är kortsiktiga och omogna. Det straffar sig alltid att underskatta ungdomars intelligens och mognad, tyvärr är det återigen de som får betala priset.

Annonser

Syften och Ungdomsförbund

mars 17, 2011 § Lämna en kommentar

Idag när jag per slentrian läste igenom lite olika ungdomsförbunds stadgar slogs jag av en intressant sak. Nedan följer utdrag ur några olika ungdomsförbunds syften/mål/ändamål. Förvånansvärt svåra att hitta faktiskt, man kan ju tycka att det borde vara en ganska central del i en organisation.

Först ut är Muf:

Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av liberala och konservativa idéer. Moderata Ungdomsförbundets uppgifter är därför att målmedvetet utveckla och bilda opinion för dessa idéer bland unga människor. Genom att bygga långsiktiga relationer skall vi vinna dem för våra värderingar och som trogna väljare åt Moderaterna.

SSU:

Förbundets ändamål är att samla Sveriges socialdemokratiska ungdomsorganisationer. SSU ska verka för en samhällsutveckling i demokratisk socialistisk riktning utifrån principerna i förbundets principprogram och handlingsprogram samt Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis program och allmänna grundsatser.

Förbundet ska bedriva upplysningsverksamhet bland ungdomar och ge medlemmarna kunskaper om socialdemokratins idéer och politiska strävan samt det verklighetsförändrande arbete som följer av ideologin. Förbundet ska arbeta för ungdomars intresse inom de sociala, ekonomiska och kulturella områdena.

Förbundet ska delta i det socialdemokratiska partiets och fackföreningsrörelsens agitations- och organisationsarbete. Detta är en naturlig följd av den intresse- och åsiktsgemenskap som skapar grunden för samverkan mellan förbundet, partiet och Landsorganisationen.

Förbundet ska samarbeta med socialdemokratins ungdomsorganisationer i andra länder för att skapa en samhällsordning, som på den demokratiska socialismens grund skänker frihet och likaberättigande för alla människor och nationer.

Luf har den korta och koncisa:

Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning till Folkpartiet liberalerna för liberala idéer

Låt oss avsluta med Ung vänster:

Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för enfeministisk och socialistisk samhällsutveckling. Ung Vänster har sina rötter i den socialistiskaarbetarrörelsen, som bygger på arbetarklassens organisering. Utifrån marxistiska ochfeministiska teorier verkar förbundet för ett kommunistiskt, det vill säga klasslöst, samhällefritt från förtryck. Den inre demokratin innebär att minoriteten följer majoritetens beslut ochatt lägre instans följer beslut fattade av högre instans. Den innebär också att majoritetenrespekterar minoriteten och att högre instans inte fattar beslut i frågor som enbart rör lägreinstans. Lägre instans har rätt att överklaga beslut som fattas av högre instans. Ung Vänstersamarbetar med och stödjer vänsterpartiet och Vänsterns Studentförbund i deras arbete försocialismen och kvinnofrigörelse, men fattar utifrån egna analyser självständiga beslut iorganisatoriska och politiska frågor.

Vad som är slående för dessa, och andra ungdomsförbund,  är att de kan sammanfattas med att de syftar till att organisera ungdomar som redan bekänner sig till given ideologi/partifärg och att deras främsta syfte sedan är att sprida idéerna och vinna opinion för dem.

Vi har många gånger raljerat om att andra politiska ungdomsförbund främst är kampanjorganisationer som helt har tappat greppet om vad det borde handla om, utvecklande av nya idéer och tankar samt fördjupande av förståelse för samhället hos medlemmar. Aldrig har vi anat att problematiken är så djuptgående att det inte handlar om att ha tappat fästet utan om att aldrig ha haft det, redan i stadgarnas första paragraf slår det fel.

Som en klar kontrast kan vi här jämföra med Ung Liberals syften:

Ung Liberals syfte är att ta fram en verklighetsbeskrivning som är väl grundad i vetenskap, evidens och empiri. I enlighet med Ung Liberals arbetsmetod (idéprocessen) ska Ung Liberal ta fram genomtänkta förslag som är väl underbyggda i verklighetsbeskrivningen.
Ung Liberal syftar även till att utveckla ungdomar med intresse för samhällsfrågor till goda tänkare, politiker och debattörer. Alla medlemmar ska erbjudas möjlighet att utvecklas intellektuellt, kunskapsmässigt och politiskt.

Ung Liberal syftar även till att styra den politiska debatten åt att bli mer metodisk och kunskapsbaserad. Ung Liberal vill även påverka opinionen, politiska beslut och inofficiella makthavare i en mer pragmatiskt liberal riktning

Var befinner jag mig?

Du tittar för närvarande i arkivet för mars, 2011Isak&Gustav.